PPC Robot

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vydané firmou:
PPC Robot s.r.o., IČ: 08467510, se sídlem Chelčického 95/15, České Budějovice, 370 01,
společnost s ručením omezeným, spisová značka C 29166 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Kontaktní údaje:
tel: +420 724 806 769
https://www.ppc-robot.net/
e-mailová adresa: hello@ppc-robot.net

I. Definice

 1. Online platformou se rozumí webové rozhraní dostupné na adrese https://app.ppc-robot.net/login/.
 2. Aplikací se rozumí aplikace (software) s názvem PPC Robot dostupná na Online platformě, kterou je Uživatel oprávněn používat na základě licence od Provozovatele.
  Aplikace má 4 hlavní verze: verze zdarma (Trial na měsíc zdarma) a verze placené (SOLO, SMALL, LARGE).
 3. Provozovatelem Online platformy a Aplikace je firma PPC Robot s.r.o., IČ: 08467510, se sídlem Chelčického 95/15, České Budějovice, 370 01
 4. Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba, který uzavřela s Provozovatelem licenční smlouvu, popř. která má zájem o její uzavření; návštěvník Online platformy. Uživatel je subjektem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoliv části Aplikace jinou cestou než podle těchto VOP.
 5. Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů. Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele.
 6. Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele.
  Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci a při vyplnění Objednávkového formuláře. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.
 7. Licencí se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiným autorským dílům Provozovatele, které Provozovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. IV. těchto VOP.
 8. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele či Uživatele.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

III. Uzavření smlouvy

 1. Licenční smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel provede Registraci do Aplikace. Od tohoto okamžiku je Uživatel oprávněn používat free verzi Aplikace - trial na měsíc zdarma.
 2. Chce-li Uživatel používat placenou verzi Aplikace, musí provést objednávku, tj. provést objednávku v sekci Předplatné kliknutím na tlačítko "Vybrat tarif", vyplnit fakturační údaje a zaplatit měsíční poplatek ceny Licence. Smlouva na užívání placené části Aplikace je uzavřena okamžikem úhrady ze strany Uživatele vůči Provozovateli. Okamžikem úhrady je Uživateli zpřístupněna placená verze. Doklad o úhradě Online Platforma posílá Uživatel na emailovou adresu Uživatele zadanou v Objednávkovém formuláři.
 3. Smlouva se uzavírá na dobu 1 měsíce s možností opakovaného prodlužování. Po dobu platnosti smlouvy se Uživatel zavazuje hradit pravidelné měsíční poplatky ceny Licence.
 4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s povahou a obsahem dané Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.

IV. Licence

 1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:

  1. Uživatel je oprávněn používat trial verzi Aplikace na základě bezplatné Licence,
  2. Uživatel je oprávněn používat placenou verzi Aplikace na základě úplatné Licence, kterou uhradil,
  3. Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoliv části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.
  4. Uživatel je oprávněn používat licenci pouze pro své osobní a své firemní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat.
  5. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
  6. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla.

V. Autorská a jiná práva

 1. Obsah a design Online Platformy a Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Online Platformě, Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorských zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

VI. Uživatelský účet

 1. Uživatel je oprávněn používat Aplikace na základě Registrace. Po Registraci je Uživateli vytvořen Uživatelský účet, v rámci něhož dochází k objednávání, poskytování a čerpání placené verze Aplikace.
 2. Při Registraci a objednávání je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.
 4. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy a/nebo těchto VOP.

VII. Cena

 1. Cena Licence placené verze Aplikace je uvedena v Aplikaci. Uživatel hradí cenu Licence formou měsíčních poplatků (jedná se o měsíční poplatek za jednoho Uživatele).
 2. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, účtovací období pro placení měsíčního poplatku začíná dnem uzavření smlouvy na úplatnou Licenci (čl. III. odst. 2 těchto VOP).
 3. Měsíční poplatek je k splatný prvním dnem účtovacího období jeho stržením z platebních prostředků, které Provozovatel v době provádění platby dle těchto VOP akceptuje. Uživatel je povinen zajistit dostatečné finanční prostředky na příslušném účtu, z něhož se platba strhává, a souhlasí s tím, že v případě prodlení s platbou měsíčního poplatku je Provozovatel oprávněn licenční smlouvu okamžitě ukončit.
 4. K této ceně mohou být Online platformou připočítány daně a jiné poplatky vyplývající z příslušných právních předpisů pro přeshraniční prodej v rámci EU a mimo EU. Cenu a poplatky hradí Uživatel způsoby, které umožňuje Online platforma. Náklady na dodání služeb jsou zahrnuty v ceně Licence.
 5. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč).
 6. Po zaplacení ceny Licence Poskytovatel vystaví a pošle doklad o zaplacení na emailovou adresu Uživatele uvedenou v Registraci.
 7. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Všechny platby jsou prováděny prostřednictvím služeb 3. osob. Provozovatel nenese odpovědnost za zpracování plateb Uživatele.

VIII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a jejím poskytování Uživatelům v souladu s těmito VOP.
 2. Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Provozovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 4. Aplikace je provozována tak jak je. Provozovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.
 5. Provozovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi Aplikace.
 6. Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu nonstop. Negarantuje však minimální dobu poskytnutí zpětné vazby.
 7. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e- mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Provozovatel nenese odpovědnost za následky využití/zneužití dat Uživatelem, které Uživatel skrze Aplikaci získá, a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být 3. osobě způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace Uživatelem. Poskytovatel nenese ani odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být Uživateli způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby ani výpadky ve spojení Online platformy a platforem 3. osob.

IX. Vyloučení z poskytování služeb

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli a /nebo ukončit licenční smlouvu s Uživatelem, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob, (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran, (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 5. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

X. Ukončení smlouvy

 1. S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace Uživatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy (§ 1837 písm.l) občanského zákoníku).
 2. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit placenou verzi (SOLO, SMALL, LARGE) Aplikace ve svém Uživatelském účtu. Účtovací období je 1 měsíc. Cena za Uživatelem nespotřebovanou část měsíce se nevrací. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit verzi zdarma (Trial na měsíc zdarma) aplikace zrušením svého Uživatelského účtu.
 3. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit okamžitě, a to z důvodů porušení povinností Uživatelem, které vyplývají ze smlouvy a těchto VOP.
 4. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit výpovědí, a to bez uvedení důvodů; výpovědí doba činí 1 měsíc a začíná běžet okamžikem sdělení výpovědi na emailovou adresu Uživatele uvedenou v Registraci.

XI. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.
 5. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.
 6. Provozovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena. Smlouvu včetně těchto VOP poskytne Provozovatel Uživateli na vyžádání zasláním na emailovou adresu Uživatele.
 8. V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 9. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Českých Budějovicích, resp. Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 29. 4. 2020.

Přílohy